Idyllwild

California, USA 2011
Dzogchen Serdam,
Golden Essence Instruction
10-day residential retreat.

Budapest

Hungary, EU 2011
The Actual Instruction on the
Profound Vital Points
of Drugyalwa Yungdrung's
Teaching Text

Prague - Drubshen Ling

Czech Republic, EU, 2011
Tsewang Gyarima
Long Life Initiation

Warsaw

Poland, EU, 2011
Purifying Your Vision Through
the Practice of Tho-Gal.
Zhang Zhung Nyam Gyu, Part II

Long life prayers for Menri Lopon Rinpoche

Menri Lopon Rinpoche

ཨེ་མ་ཧོ།

སྤོང་ལམ་མགོན་པོས་རྣམ་བཞིའི་ཁྲིམས་དཔོན་མཛད།

སྒྱུར་ལམ་དབང་པོས་རིག་འཛིན་བཞིའི་ལམ་སྟོན།

གྲོལ་ལམ་མངའ་བདག་སྣང་བཞིའི་དོན་གསལ་མཛད།

འཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིས་བསྟན་འགྲོ་བསྐྱང་གྱུར་ཅིག 

བསོ་ཁོད་དོ་རམ་མོ་རདྣ་ཡེ་བྲུམ་བྲུམ།  ཚེ་ཡི་གཡུང་དྲུང་གའུ་ཚེ་རྣི་ཛ།

	

 Prayer and Mantra sung by Geshe Chaphur

E Ma Ho!

pong lam gön pö nam zhi trim pön dzé

gyur lam wang pö rigdzin zhi lam tön

dröl lam nga dak nang zhi dön sal dzé

trin lé nam zhi ten dro kyang gyur chik

How wonderful! Lord of the path of renunciation,
he oversees the discipline of the four original monks.

Ruler of the path of transformation, he shows the path of the four rigzin.

Master of the path of liberation, he clarifies the meaning of the four visions.

Through the four types of  enlightened activity may he continually protect the teachings  for migrating beings.

Long life mantra:

SO KHO-TO RAM-MO RE-NA YE DRUM-DRUM TSE YOUNG-DRUNG GA-U TSE-NRI DZA

 Written by Yongdzin Lopon Tenzin Namdak Rinpoche

(more coming soon)